Dzīvesvietas deklarācijas izziņa

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu Liepājā.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, personai jāierodas Liepājas pašvaldības policijā, jāaizpilda noteikts iesniegums un jāuzrāda šādi dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
1.1. dzimšanas apliecība, ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.);
1.2. pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
1.3. ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība;
2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu  (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).

2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms ierašanās Liepājas pašvaldības policijā personai jāveic pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa, ko var veikt internetbankā, bankā, pasta nodaļā vai uz vietas ar norēķinu karti..

Par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 eiro.

Par informācijas saņemšanu par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:

  • piecu darba dienu laikā (papīra formā) – 12,50 eiro,
  • vienas darba dienas laikā (papīra formā) – 25,00 eiro,
  • divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 eiro.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas nr.: 90000063185
Konta nr.: LV09UNLA0010188888888
Saņēmēja iestāde: Liepājas pilsētas dome
BIC kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: „Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra”

Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar aizpildīto iesniegumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
• politiski represētā persona,
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Savukārt, no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
• persona ar invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu,
• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
• trūcīgās ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc valsts nodevas apmaksas persona dodas uz Liepājas pašvaldības policiju, aizpilda iesniegumu un uzrāda nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
(Klientu pieņemšana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis pieraksta veikšanai – 63401972)

Jelgavas iela 48, 9.kab
Tālr. 63401972
Pirmdienās 12:00-18:00
Otrdienās 8:30-15:00
Trešdienās 09:00-15:00
Ceturtdienās 10:00-17:00
Piektdienās 9:00-15:00