Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Liepājā.

Pēc ziņu reģistrēšanas Fizisko personu reģistrā, personai tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai deklarētu dzīvesvietu, personai Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
1.1. dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.);
1.2. pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
1.3. ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība;
2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu  (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).

2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms ierašanās Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā un dzīvesvietas deklarēšanas dokumentācijas iesniegšanas, personai jāveic pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa 4,27 eiro apmērā. Šo summu var samaksāt internetbankā, bankā, pasta nodaļā vai uz vietas ar norēķinu karti.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas nr.: 90000063185
Konta nr.: LV09UNLA0010188888888
Saņēmēja iestāde: Liepājas pilsētas dome
BIC kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: „Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”

Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu.

Valsts nodevu nemaksā:
• politiski represētās personas,
• reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
• invalīdi,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu,
• personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
• personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (e-pakalpojums: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts).

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc valsts nodevas apmaksas persona dodas uz Liepājas Pašvaldības policiju, aizpilda dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu un uzrāda nepieciešamos dokumentus. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Fizisko personu reģistrā un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Atgādinājums
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personai ir pienākums veikt jaunās dzīvesvietas deklarēšanu viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā.

Brīdinājums
Par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, personai draud naudas sods no 70 līdz 500 eiro (saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu).

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
(Klientu pieņemšana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis pieraksta veikšanai – 63401972)
Jelgavas iela 48, 9.kab
Tālr. 63401972
E-pasts: iddn@liepaja.lv

Pirmdienās 12:00-18:00
Otrdienās 08:30-15:00
Trešdienās 09:00-15:00
Ceturtdienās 10:00-17:00
Piektdienās 09:00-15:00