IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS POLICIJĀ

Ikvienai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības vērsties Liepājas pašvaldības policijā (turpmāk – pašvaldības policija) ar iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām (turpmāk – iesniegums), kā arī saņemt atbildes pēc būtības.

Iesniegumu iesniegšana

Iesniegumu var iesniegt, to noformējot atbilstoši Iesnieguma likumam un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473:

 • sūtot uz E-adreses simbols e-adresi;
 • klātienē, ievietojot pašvaldības policijas 1.stāva esošajā pastkastītē, Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV – 3401. Iesniegumam pievienoto video iesniedz kompaktdiskā;
 • sūtot pa pastu – uz adresi Jelgavas ielā 48, Liepājā, LV – 3401;
 • sūtot elektroniski – uz pašvaldības policijas elektroniskā pasta adresi policija@liepaja.lv; Elektroniskos iesniegumus pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: pdf, doc, docx, odt, ods, odp, jpeg, jpg, png, tiff, tif, edoc, xlsx, pptx un apjomā līdz 15 megabaitiem.
 • mutvārdos pieņem un noformē pašvaldības policijas darbinieks privātpersonas klātbūtnē, izsniedzot tā kopiju iesniedzējam.

Iesniegumā jānorāda ziņas par tā iesniedzēju:

 • fiziskajai personai – vārds, uzvārds, adrese, personas kods un, ja nepieciešams, kontaktinformācija;
 • juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Iesniegumu izskatīšana un atbildēšana

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots pašvaldības policijas darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

Pašvaldības policija ir tiesīga neizskatīt iesniegumu:

 • ja iesniegumā nav norādīts iesniedzēja (fiziskai personai) vārds, uzvārds un adrese, (juridiskai personai) nosaukums un juridiskā adrese;
 • ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
 • ja iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
 • ja atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies

IESNIEGUMA VEIDLAPA

IESNIEGUMA VEIDLAPA DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ANULĒŠANAI

AUGSTĀKAI AMATPERSONAI ADRESĒTĀS SŪDZĪBAS FORMA UN SATURS (lēmumu par soda piemērošanu transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēšana)