Naudas soda samaksas kārtība

Soda apmaksas kārtība par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

Naudas soda maksājuma rekvizīti lēmumiem, kas sastādīti LĪDZ 2021.gada 1.oktobrim:

Saņēmējs:Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"
Reģistrācijas Nr.:90000063185
Banka:AS SEB Banka
Bankas kods:UNLALV2X
Konta Nr.:LV60UNLA0010199999999
Maksājuma mērķis:Lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu numurs.

Naudas soda maksājuma rekvizīti lēmumiem, kas sastādīti NO 2021.gada 1.oktobra:

Saņēmējs:Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija"
Reģistrācijas Nr.:90000037587
Banka:AS SEB Banka
Bankas kods:UNLALV2X
Konta Nr.:LV54UNLA0070800003110
Maksājuma mērķis:Lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu numurs.

Naudas soda apmaksas kārtība par administratīviem pārkāpumiem
Naudas soda rekvizīti:

Saņēmējs:Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija"
Reģistrācijas Nr.:90000037587
Banka:Valsts kase
Bankas kods:TRELLV22
Konta Nr.:LV42TREL981377800300B
Maksājuma mērķis:Administratīvā pārkāpuma lietas numurs