Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” tās funkciju un uzdevumu izpildes ietvaros veic personas datu apstrādes uz kurām ir attiecināma gan Vispārīgā datu aizsardzības regula, gan likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” un citi datu aizsardzības jomas regulējošie normatīvie akti.

Šī tīmekļa vietnes sadaļa ir izstrādāta ar mērķi, lai nodrošinātu personām iespēju iepazīties ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas veiktajām personas datu apstrādēm un tādā veidā izpildītu tai uzlikto pienākumu par atbilstošu datu subjektu informēšanu.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kā iestādes pamata uzdevums ir pildīt policijas funkcijas. Uz policijas funkciju ietvaros veiktajām personas datu apstrādēm attiecināms likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, tāpēc pamata informēšanas pienākums tiek izpildīts informāciju izvietojot tīmekļa vietnē:

Informācija par personas datu apstrādēm veicot policijas funkcijas

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija bez policijas funkcijām kā iestāde veic arī citas personas datu apstrādes, taču uz tām ir attiecināma Vispārīgā datu aizsardzības regula. Gadījumos, kad Liepājas pilsētas Pašvaldības policija nevarēs nodrošināt atbilstošu informēšanu uzreiz, tad tā sniegs pamata informāciju par personas datu apstrādes mērķi un atsauci uz šo tīmekļa vietnes sadaļu. Informēšana par veikto personas datu apstrādi:

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Par personas datu apstrādi veicot videonovērošanu

Par personas datu apstrādi sniegtās informācijas un kvalitātes izvērtēšanai

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai

Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63401968, e-pasta adrese: policija@liepaja.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv