Privātuma politika

Jūsu tiesības datu apstrādē

Jums ir tiesības pieprasīt pašvaldībai piekļūt jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

Datu apstrādes vietas pašvaldībā

Personas datu apstrādi pašvaldība veic atbilstoši tās definētiem personas datu apstrādes mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Pašvaldība apstrādā personas datus minimālā apjomā, kas ir nepieciešams izvirzīto personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija datu apstrādi veic visā Liepājas teritorijā.

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Pašvaldība personu datu apstrādi veic pamatojoties uz:

  • tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildi,
  • līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu,
  • īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras,
  • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai,
  • datu subjektu piekrišanu, izņēmuma gadījumos.

Personas datu apstrādes pārzinis un saziņa

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Reģistrācijas Nr.: 40900016437.
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja.
Tālrunis: 63 403 222.
Elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.lv.

Pašvaldības izveidotās iestādes (arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”) ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

Liepājas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālists

Tālrunis: 63 422 331.
E-pasts: das@liepaja.lv.

Saziņa

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar pašvaldības veikto personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju , tajā skaitā, sazinoties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.

Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Informēšana par personas datu apstrādi darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Informēšana par personas datu apstrādi veicot videonovērošanu

Informēšana par personas datu apstrādi sniegtās informācijas un kvalitātes izvērtēšanai