CASCADE

CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību)

Ar klimata pārmaiņām saistītie riski nav saistīti tikai ar profesionāļiem, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu attīstību. Katru gadu arvien vairāk kļūst skaidrs, ka klimata pārmaiņas ir jauni drošības draudi, un joma, kurā nepieciešama civilās aizsardzības speciālistu, kā arī klimata pārmaiņu ekspertu iesaistīšanās.

CASCADE projekta mērķis būs uzlabot pilsētu izturību, kā arī vispārējo makroreģionālo noturību. Paredzamais CASCADE rezultāts ir pielāgot esošās riska novērtēšanas metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā un pielāgot tās vietējam līmenim.

Šī metodoloģija tiks izmantota pilsētas amatpersonu, kuras ir atbildīgas par civilo aizsardzību, apmācību kursā. Ja šis process būs veiksmīgs, plānots, ka apmācības varēs nodrošināt visās Baltijas jūras reģiona valstīs. CASCADE arī centīsies uzsākt reģiona politikas dialogu par ANO Sendai ietvaru katastrofu riska mazināšanai kā efektīvu platformu starpnozaru sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem un lielāku politikas saskaņotību attiecībā uz klimata riska novērtējumiem.

Galvenais partneris: Turku (Somija)
ES atblasta programma: DG ECHO
Projekta partneri Latvijā: Liepājas pilsētas Pašvaldības policija
Laika posms: 2019-2020
Projekta interneta mājaslapa: https://www.cascade-bsr.eu/
Plašāka informācija par projektu (angļu valodā): http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2018/03/CASCADE-INFO-FINAL-red.pdf


CASCADE projekta Vidusposma pārskats
2020.gada 5.martā

CASCADE – Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un attīstību – ir unikāls un inovatīvs projekts, lai uzlabotu sabiedrības noturību pilsētās, kā arī vispārējo makroreģionālo noturību krīzes situācijās. CASCADE apvieno civilās aizsardzības speciālistus un klimata pārmaiņu adaptācijas ekspertus, lai kopīgi cīnītos pret klimata pārmaiņu sekām.

CASCADE projekta mērķis ir pielāgot esošo riska novērtēšanas metodoloģiju klimata pārmaiņu kontekstam un pielāgot to vietējam līmenim. Šī metodika tiks izmantota apmācībā, kas paredzēta pilsētas ierēdņiem, kuri ir atbildīgi par civilo aizsardzību. CASCADE cenšas arī uzsākt visa reģiona politisko dialogu par ANO Sendai katastrofu riska samazināšanas sistēmu kā efektīvu platformu starpnozaru sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem un labākai politikas saskaņotībai klimata riska novērtējumos. Projektā ir iesaistīti deviņi partneri, kas pārstāv septiņas Baltijas jūras reģiona valstis. CASCADE materiāli un rezultāti ir izmantojami visās Baltijas jūras reģiona valstīs, un projekta beigās tie būs pieejami viegli lietojamā tiešsaistes rīkā projekta vietnē.

CASCADE projekts ir publicējis līdzšinējos projekta atklājumus un rezultātus (līdz 2020.gada februārim) e-publikācijā “Starpposma pārskats – starpnozaru sadarbība klimata adaptācijā un attīstībā”. Tas ir paredzēts kā novatoriska veida piemērs, kā reaģēt uz izaicinājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, izmantojot starpnozaru pieeju. – Lasiet pārskatu (angļu valodā) šeit: https://www.cascade-bsr.eu/materials/Publications