PA Secure Kids

Bērnu līdzdalības stiprināšana civilajā aizsardzībā un noturīgas sabiedrības veidošana” (“Strengthening children’s participation in civil protection and building resilient societies” (PA Secure Kids))

Par projektu

Projekta mērķis ir veikt ieguldījumu tāda mehānisma izstrādē, kas paredz ilgtspējīgu bērnu līdzdalību civilajā aizsardzībā, kas dos iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties vietēja un nacionāla mēroga aktivitātēs. Aktivitātes un apmācības izstrādātas ar mērķi veidot noturīgu sabiedrību, kas apmācīta ar tādām prasmēm kā adaptēšanās, pielāgošanās, pretošanās un spēja atgūties no apdraudējuma radītajam sekām, saglabājot un atjaunojot pamatstruktūras un funkcijas.

Pirmsākumi

Pēdējo gadu laikā Baltijas jūras reģionu ir sakārušas neskaitāmas katastrofas un krīzes, kuru savstarpēja sasaiste un sarežģītība ir ievērojami palielinājusies, kā rezultātā veidojas dažādi izaicinājumi. Analizējot katastrofas, ir novērots, ka to radītās ietekmes ir dažādas un savā starpā atšķirīgas, taču tās nav veidojušās pašu katastrofu vai neaizsargāto grupu dēļ. Šīs dažādās ietekmes ir sekas nepietiekamas politikas un institūciju dēļ, kas nespēj sasniegt, iekļaut un aizsargāt tās grupas, kas jau ir pakļautas riskam. Bērni, jaunieši un jaunie profesionāļi varētu kļūt par vienu no vadošajām grupām, kas uzņemtos vadošo lomu katastrofu riska mazināšanas pasākumos un rīcībai klimata aizsardzības jomā. Bet neskatoties uz to, ka bērnu un jauniešu iesaistē katastrofu risku mazināšanas pasākumos pastāv ļoti daudz ieguvumu tieši bērniem, jauniešiem, attiecīgām kopienām un sabiedrībai, daudzām autoritātēm un atsevišķām sabiedrības grupām joprojām ir grūti pieņemt, ka bērni var būt spējīgi būt daļa no katastrofu riska mazināšanas.

Uzdevumi

Stiprināt bērnu iesaistes mehānisma ilgtspēju un ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kas koncentrēts un lēmumiem un rīcību, lai veicinātu drošu sabiedrību, iekļaujot sabiedrības noturību un spēju novērst, sagatavoties, reaģēt un pielāgoties dažāda veida apdraudējumiem un trauksmēm.

Konkrēti projekta mērķi:

Attīstīt un stiprināt bērnu iesaistes mehānismu katastrofu risku mazināšanas aktivitātēs;

Izstrādāt stratēģiskas vadlīnijas, lai īstenotu krīzes komunikācijas plānu, kas balstīts bērnu vajadzībās, bažās, veicināšanas faktoros un barjerās, kas saistīti ar krīzes komunikāciju;

Sniegt zināšanas, attieksmi, prasmes un pārliecību iesaistītām personām un bērniem, lai iedrošinātu bērnu iesaisti katastrofu riska mazināšanas aktivitātēs;

Veicināt bērnos, politiķos un profesionāļos, kas strādā ar bērniem, izpratni par bērnu tiesībām un viņu lomu katastrofu riska mazināšanas aktivitātes.

Mērķgrupas

Atbilstošas ministrijas, valsts mēroga aģentūras (civilās aizsardzības aģentūras), vietējās autoritātes un dienesti, nevalstiskās organizācijas, kuru mērķis ir veicināt kapacitāti, radīt interesi, kā arī nodrošināt iespējas izteikties, vietu, auditoriju un ietekmi uz lēmumiem, kas attiecas uz plānošanu un rīcību, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem drošu vidi.

Bērni, gan kā labuma guvēji no aktivitātēm, gan kā galvenie personāži, kas tiek aktīvi iesaistīti visās projekta fāzēs.

Partneri

Vadošais partneris:
Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts (Council of the Baltic Sea States Secretriat – CBSS)

Projekta partneri:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”
Radošā apvienība jauniešiem “Trepes”
Baltijas jūras pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities – UBC)

Projekta norises laiks

2023.gada 1.marts – 2025.gada 28.februāris

Finansējums

PA Secure Kids projektu līdzfinansē Eiropas Komisija (DG Justice) un projekta partneri.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija”,un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.