Administratīvā nodaļa

Liepājas pašvaldības policijas Administratīvā nodaļa atbilstoši savai kompetencei kontrolē, kā tiek ievēroti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība.administrativa_nod_2

Administratīvās nodaļas darbinieku uzdevumi ir nodrošināt kārtību ielās, parkos, skvēros un citās sabiedriskās vietās, kā arī pārtraukt un novērst administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgās personas, nodrošināt administratīvo lietvedību un pieņemt lēmumus par administratīvā soda piemērošanu.administrativa_nod_1

Administratīvās nodaļas darbinieki vasaras sezonā savus pienākumus pilda patrulējot arī ar velosipēdiem.velo_1

Veiksmīgākai un optimālākai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, Liepājas pašvaldības policija ir sadalījusi Liepāju 10 sektoros. Katrā no sektoriem ir norīkoti atbildīgie Liepājas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas darbinieki, kuri strādā savu sektoru robežās, sadarbojoties ar fiziskām un juridiskām personām. Pateicoties šādai sistēmai, atbildīgie par sektoriem pārzina šajā teritorijā notiekošo un spēj operatīvi un objektīvi rīkoties nepieciešamības gadījumā.