Par policiju

Liepājas Pašvaldības policija ir bruņota, pusmilitarizēta pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, darbojas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēka Jelgavas ielā 48, Liepājā

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ir Liepājas domes struktūrvienība. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbību nosaka Latvijas Republikas likums “Par policiju” un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas nolikums, Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi.Pašvaldības policijas dežūrgrupa dodas ikdienas patruļā

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ir Liepājas pilsētas pašvaldības patstāvīga iestāde, kas, risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policiju un citām tiesībsargājošajām institūcijām.Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki pie Liepājas robežas vizuālā simbola

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai ir sava devīze “Gods kalpot Liepājai!” un karogs, kurš 2000.gadā tika iesvētīts Sv. Trīsvienības baznīcā.Pašvaldības policijas darbinieki apgūst tuvcīņas elementus

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas nolikumā ir izdalīti pieci galvenie uzdevumi:
– nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
– novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
– atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
– normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu noteikto pienākumu izpildē;
– atbilstoši savai kompetencei piemērot administratīvos sodus.Pašvaldības policijas darbinieki ierindā

Īpaši jāuzsver nepieciešamība sadarboties ar pilsētas iedzīvotājiem, tādā veidā veicinot sabiedrības uzticēšanos tiesībsargājošajām institūcijām.

Papildus ikdienas darbiem, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki nodrošina sabiedrisko kārtību dažādos masu pasākumos Liepājā, piemēram, mūzikas festivālos, dažādos sporta pasākumos, gadatirgos, piketos, gājienos, Jaunā gada sagaidīšanas svētkos un citos pasākumos.Pašvaldības policijas darbinieki palīdz iereibušam vīrietim pludmalē

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija atrodas Jelgavas ielā 48. Liepājas pilsētas  Pašvaldības policijā strādā 116 darbinieki. Policijas rīcībā 23 automašīnas (no kurām 3 ir elektromobīļi), 6 velosipēdi, sakaru līdzekļu vienības, speciālie līdzekļi un kaujas ieroči.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas struktūra: