Informatīvs materiāls par sabiedrības iespējām sakarā ar privātīpašumu piegulošās teritorijas sakopšanu

Iespēja saņemt atbrīvojumu vai atvieglinājumus piegulošās teritorijas sakopšanas darbu veikšanā

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija vērš sabiedrības uzmanību uz iespēju noteiktām iedzīvotāju grupām saņemt atbrīvojumu vai atvieglojumus privātīpašumu piegulošās teritorijas sakopšanas darbu veikšanā.

Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz iespēju privātīpašumu īpašniekiem saņemt atvieglojumus īpašuma piegulošās teritorijas sakopšanā. Šo iespēju var saņemt viendzīvokļa mājas, kuras neizmanto saimnieciskajai darbībai un vienīgais īpašnieks ir pensionārs, persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena pilngadīga darbspējīga persona. Šādos gadījumos personas var saņemt iespēju būt atbrīvotām no piegulošās teritorijas sakopšanas pienākumiem.

 Viendzīvokļa mājas, kuru īpašnieks ir ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, var saņemt Pašvaldības rīcībā esošus darba instrumentus, piemēram, grābekli, slotu, sniega lāpstu, pretslīdes materiālus u.c. darba instrumentus piegulošās teritorijas sakopšanas darbu veikšanai.

Savukārt gadījumos, kad īpašuma piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no īpašuma platības, personai ir iespēja vienoties par sadarbību ar Pašvaldību teritorijas sakopšanas darbus veikšanai. 

Lai saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumus persona var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, iesniegumu un pamatojuma dokumentus ar lūgumu piešķirt noteikto atbrīvojumu vai atvieglojumus.